Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisistä toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista.

 

Toimintaterapia on tavoitteellista toiminnallisin menetelmin tapahtuvaa kuntoutusta. Toimintaterapeutti työskentelee asiakaslähtöisesti asiakasta ja hänen perhettään kuunnellen ja kunnioittaen. Terapia toteuttu usein asiakkaan omassa merkityksellisessä ympäristössä, jolloin taitojen siirtyminen arkeen onnistuu sujuvammin.

 

Terapiamenetelmät valitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen mielenkiinnonkohteidensa, motivaationsa ja tavoitteidensa mukaan. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan valmiuksia ja taitoja selviytyä mahdollisiman laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti arjessaan riippumatta mahdollisista toimintakyvyn rajoituksista.

 

Toimintaterapian avulla tuetaan mm.

- psyykkisiä voimavaroja, tunne-elämän, minäkuvan tai itsetunnon haasteita

-harjoitellaan kaupassa asiointia, opetellaan toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa

-löytämään mielekäs harrastus tai vapaa-ajan toimintaa

- arkisten taitojen opettelua, kuten ruoanlaittoa tai liikkumista julkisissa kulkuvälineissä

 

Lisätietoja toimintaterapiasta www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta, etuuksista, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista www.kela.fi