top of page
Selfie 2023_edited.jpg

Minä -
toimintaterapeutti, lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Valmistuin toimintaterapeutiksi reilut 20 vuotta sitten Turun ammattikorkeakoulusta. Olen myös ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja lyhytterapeutti. 

 

Olen työskennellyt julkisella ja yksityisellä puolella neurologisten, kehitysviiveisten, neuropsykiatristen ja psykiatristen haasteiden parissa. Ennen yrittäjäksi siirtymistäni 2012, toimin hetken koulukuraattorina ammattiopistossa opiskelijoita tukien yhdessä opiskelijahuoltotyöryhmän kanssa. 

Terapeuttina minulle on tärkeää kohdata ihminen aidosti ja tasavertaisesti myönteisessä yhteistyössä. Merkityksellistä on löytää yhdessä ratkaisuja asiakkaan haasteisiin niin, että arjessa toimiminen helpottuu ja asiakas pääsee elämässään eteenpäin kohti asettamiaan tavoitteita sekä löytää itsestään uusia voimavaroja ja taitoja.

Teen toimintaterapiaa ja nepsy-valmennusta asiakkaiden kanssa, joilla on neuropsykiatrisia, psykiatrisia ja kehitysviiveisiin liittyviä haasteita. Lyhytterapia ja terapeuttinen valmennus onnistuu etäyhteydellä koko Suomen alueella . Tapaan toimintaterapia-asiakkaitani usein heidän arjessaan kotona, koulussa tai työpaikalla. Kelan kanssa minulla on voimassa oleva sopimus vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta toimintaterapian osalta. Tämä kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta, johon asiakaalla on mahdollisuus hakea tarvittaessa matkakorvauksia. Lyhytterapiaan asiakkaat tulevat yksityisesti itsemaksaen. 

Olen lisäkouluttanut itseäni paljon neuropsykiatristen, psykososiaalisten ja kognitiivisten menetelmien alueilla.

Ammatillisen koulutukseni lisäksi olen hankkinut täydennys - ja lisäkoulutusta mm. seuraavissa opinnoissa:

          Psykoterapian perusvalmiudet 30 op,

          Oppilashuollon ja koulun yhteisölliset työmenetelmät 30 op,

          Kriisi-interventiokoulutus 16 op

          Musiikkiterapiaopinnot 48 op

          Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

          Kognitiivisten terapiamenetelmien osakoulutuksia:

                     -Taitava tunnemieli- ohjaaja/Integrum

                     -Lasten ja nuorten tietoisuustaitojenkoulutusohjelma/Integrum     

                     -Kognitiivisen terapian kolmas aaltokoulutusohjelma/Integrum 

                     -Myötätuntokeskeisiä menetelmiä lyhytinterventiossa

                     -Myötätuntokeskeisiä menetelmiä itsekritiikin käsittelyyn

                     -Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa

                     -Mentalisaatioon perustuva terapia

         Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

 

Lisäksi olen opiskellut lyhyempiä koulutuksia mm.:

     Tunne, keho ja turva

     Tunteet nepsykirjolla

     Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa

     Mentalisaatioperusteinen työote

     Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa  

     Trauma vai ADHD epätoivotun käytöksen taustalla

     Mitä on OCD?

     Nuoren aivot

     Resilienssi ja mielen hyvinvointi

     Päihdepsykiatria

     Henkilökeskeinen voimavaravalmennus -menetelmä

     Motivaation herättely työvälineenä

     Nuorten ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus

     Valokuva toivon välineenä

     Nepsy-vaikeuksia ja mielen hyvinvointia

     Aistimodulaatio -mielenterveystyössä

     Psykoosisairaudet ja päihteet

     Traumat syömishäiriöiden taustalla

     Harjoitus tekee kaverin koulussakin

     Yhteyttä rakentamassa - pyynnöt ja tavat

     Mielen hyvintointi, Aivotutkimuskeskus

     Nuoren aivoissa kuhisee

     Miten tuen neuropsykiatrista lasta, nuorta, aikuista?

     Lasten ja nuorten mielenterveys

     Ahmintahäiriö (BED)

     Positiivinen palaute, kiitollisuus ja arvostuksen jakaminen

     Ahaa- koulutus, kognitiivinen harjoittelu

     Nuoret lastensuojelussa

     Valokuvaterapia 5op

      Mindfulness

     GAS-koulutus 3 op

     Sensory profile

     Psykoedukaatio nuorisopsykiatriassa         

     Tuen tarve tutuksi: neuropsykiatriset erityisvaikeudet    

     Näkövammaisen lapsen liikkumistaidon tukeminen

     Yleistietoa unesta

     Unettomuuden lääkkeetön hoito

     Jännittäjäryhmän ohjaaja

     Hartiarenkaan ja yläraajan aktivointi sähköterapialla

     Asiakaslähtöiset kotikäynnit aikuisneurologisen asiakkaan

     toimintaterapiassa

     Hahmotusvaikeudet

     Toimintaterapia asiakkaille, joilla on aivovamman

     seurauksena neuropsykologisia oireita

     Kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset

     Mielen hyvinvointitaidot

     Neuropsykiatriset oirekuvat ADHD ja Asperger oireyhtymä

     Kirjallisuusterapia työvälineenä

     Afaattisen henkilön osallisuuden tukeminen ryhmässä

     Perhearviointi -menetelmä 3 op

     Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden

     kohtaaminen

     Toiminnanohjaus ja sen arviointi toimintaterapiassa

     Mind-body bridging -menetelmä

     Tarkkaavaisuushäiriöt ja toiminnanohjaus

     Kaksisuuntainen mielialahäiriö

     Taidelähtöisten työmenetelmien soveltaminen

     Mensch und Tier congress/ Humboldt University Berlin 

     Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö 5 ov

     Henkilöstön tietoturva ja tietosuoja -koulutus

     Alaikäisten päätöskyvyn perustuvat toimintamallit 

     terveydenhuollossa ja apteekeissa

Yritykseni Toimintaterapia Sylvi Lyyra käyttää Valviran hyväksymää sähköistä A-luokan potilastietojärjestelmää ja on liittynyt Kelan omakanta -palveluun, josta asiakas pystyy halutessaan lukemaan itse käyntikirjaukset tapaamisen jälkeen. Toimintaterapia Sylvi Lyyralla on voimassa toiminnan vastuuvakuutus, potilasvakuutus ja tapaturmavakuutus. 

Lyhytterapia- ja nepsy-asiakkaiden käyntejä ei kirjata Kanta-järjestelmään.

 

 

https://www.nordhealth.fi/fi/toimintaterapeutti/halikko/sylvi-lyyra

Vapaita asiakaspaikkoja voi kysellä puhelimitse tai sähköpostilla, puh. 0505676501/sylvi.lyyra@gmail.com

 

 

Vuorovaikutus terapiassa on parhaimmillaan läsnäoloa, välittämistä, lukkojen avaamista, uusien polkujen löytämistä, kanssakulkemista, tavoitteiden ja toiveiden toteutumista sekä ennen kaikkea onnistumisen kokemuksia.

IMG_2225_2.JPG
bottom of page